Map Location: Peradeniya Botanical gardens

A1, Peradeniya 20400, Sri Lanka Royal Botanic Gardens, Address

Location Shown: A1, Peradeniya 20400, Sri Lanka Royal Botanic Gardens, Address

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!